Tüzük

KEMAL TÜRKLER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

MADDE 1) VAKFIN ADI: Vakfın adı KEMAL TÜRKLER Eğitim ve Kültür Vakfıdır. Vakfın kısa adı “KETEV” dir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul, Bostancı Mah. E80 Yanyol Cad. No:2 Bostancı-Kadıköy’dür.

Vakıf merkezinin il sınırları içinde değiştirilmesine Vakıf Yönetim Kurulu karar verebilir. Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamların onayı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3- Vakfın amacı, DİSK’in Kurucusu ve Genel Başkanı, Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı KEMAL TÜRKLER’in yaşamı boyunca temsilci olduğu sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını toplumsal eşitliğe dayalı, sömürüsüz, savaşsız ve demokratik bir dünya idealini benimsetmek ve bu yüce değerler doğrultusundaki düşüncelerini yaşatmak yeni kuşaklara doğru biçimde tanıtmak, birikim ve çalışmalarının örnek alınmasını sağlamak suretiyle toplumun düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vakıf, İşçilerin, emekçilerin, tüm alın teri ile geçinen, sınıf mücadelesine katkıda bulunanların ve dostlarının sosyal, kültürel dayanışması ve birliğini amaçlar. Bu amaç maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER

Madde 4- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için;

a) Sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışının araştırılmasını, tanıtılmasını ve geliştirilmesini sağlamak için her türlü çalışmaları yapar ve yaptırır, gerekli tesisleri kurar, işletir.

b) Sınıf ve kitle sendikacılığı konusunda, olayların gerçek yönlerini ortaya koyan, ülkenin ekonomik, sosyal, tarihsel geçmişini ve geleceğe yönelimlerini saptayan ve yukarıda sayılan özellikleri taşıyan nitelikte bilimsel araştırmalar yapan Enstitü ve Akademi gibi Çalışma ve Eğitim Merkezleri kurar ve işletir.

c) Amaçları doğrultusunda yazılı, basılı, görsel süreli ve süresiz yayın faaliyetleri için Basım ve Yayım Merkezleri kurar ve işletir.

d) Üyelerin bir araya gelebileceği sosyal, kültürel, eğitsel gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte Eğitim ve Kültür Merkezleri kurar ve işletir. Vakfın amacına yönelik çalışmalara katılanların sosyal ve kültürel dayanışmasını, birliğini sağlamak için gerekli merkezleri kurar ve işletir.

e) Amaçlarına ulaşabilmek için gerekli yayınları çıkarır ve konferanslar, paneller, açık oturumlar, toplu çalışmalar, sergiler, şenlikler, yarışmalar düzenleyerek amacına doğrudan veya dolaylı olarak hizmet eden her türden etkinliklere katılır ya da yapar.

f) Kemal Türkler’in sendikal anlayışı doğrultusunda, çalışanların ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel alanda gelişimini sağlamak için çalışmalar ve etkinlikler yapar. Kemal Türkler arşivi oluşturur.

VAKFIN FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN YAPABİLECEKLERİ

Madde 5- Vakıf amacına ulaşabilmek için, ilgili yasalar çerçevesinde, taşınır taşınmaz malvarlıkları edinebilir. Birlikte veya ayrı ayrı olarak, vasiyet, ölüme bağlı tasarruflar, bağış, takas, burs verme, alım ve satım gibi işlemleri yapabilir.

Hukuki işlemler yoluyla mal edinebilir, zilyet ve tasarrufta bulunur, malvarlığını kullanır ve gelirlerini harcar, malvarlığı ile yatırımlarda bulunur, bunun için mal varlığından tahsiste bulunur veya ortaklık payı olarak kullanır, malvarlığını satar veya devretme yolu ile harcayabilir.

Amaca uygun olmak koşuluyla bağışlanan, devredilen her türlü mal varlığını yönetebilir. Menkul değerleri, hisse senetlerini ve değer taşıyan tüm senet, belge, kıymetli kâğıtları alabilir, satabilir ve rehin edebilir, gelirlerini alabilir ve harcayabilir.

Taşınmazlarını ipotek edebilir, satış vaadinde bulunabilir, trampa yapabilir, tamamını veya bir kısmını, yapacağı yatırım için tahsis edebilir veya hisse karşılığı devredebilir.

Harcamalara daha fazla kaynak sağlamak için, ticari, sosyal, kültürel, ekonomik amaçlı ortaklıklar kurabilir veya kurulu ortaklıklara girerek gelir veya kar payı alabilir.

Yatırım, iş ve işlemlerde kullanmak amacıyla kredi kullanabilir, borç alabilir, edinmiş olduğu taşınır ve taşınmaz malları teminat gösterebilir. Amaca uygun hizmet birimlerini devir ve temlik edebilir ve temlik alabilir. Edinmiş olduğu arsa ve araziler üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Edinmiş olduğu gayrimenkulleri gerektiğinde yıkıp yeniden yaptırabilir, bu gayrimenkulleri işletebilir veya kiraya verebilir.

Vakfın amaçları doğrultusunda çalışmalar yapabilmesi ve bunun ekonomik kaynaklarını

yaratabilmesi için, yapılması gereken her türlü girişim ve çalışmaları yapar.

Vakıf, Medeni Kanun, ilgili yasalar ve genel hukuk kuralları doğrultusunda kendisine tanınan tüm hak ve yetkileri ve yükümlülükleri kullanır.

Vakıf, yurt dışında bulunan sendikal kuruluşlar, resmi veya özel kuruluş veya kişilerle yardımlaşmaya girebilir, ortak yatırım ve çalışmalar yapabilir, bunun için sözleşmeler, ön anlaşmalar düzenleyebilir.

Vakıf gelirlerini arttırabilmek ve amacına uygun çalışmalar yapabilmek için, yukarıda belirtilenler dışında da olsa; 993 sayılı yasa ve değişik hükümleri ile yasaklamadığı her türlü çalışmalarda, tasarruflarda bulunabilir.

Madde 6- VAKFIN MALVARLIĞI:

 Kurucu ve katılımcılar (üyeler) tarafından ödenmiş bulunan 550.000.000.- (Beşyüzellimilyon)TL. nakit ile 28.02.1997 vadeli keşidecisi H.Sabahat Türkler olan 450.000.000.-(Dörtyüzellimilyon)TL.lık bono bedeli tahsil edilmiştir.

MADDE 7) KURUCUSU: Hatice Sabahat TÜRKLER’dir.

MADDE 8) ÜYELER: Vakfın oluşumunun çalışmalarına katkıları bulunan aşağıdaki adları yazılı kişilerdir.

1)-CEYHAN AKTAŞ

2)-HÜSEYİN ATAÇER

3)-AKIN ATALAY

4)-MEHMET ATAY

5)-CEMAL AYHAN

6)-ŞEHABETTİN BAKIRSAN

7)-MUSTAFA BARLAS

8)-BAHRİ BELEN

9)-NECATİ BEREKET

10)-HÜSEYİN BİLİR

11)-MEHMET BOZIŞIK

12)-RIDVAN BUDAK

13)-ERGİN CİNMEN

14)-AHMET ÇAVUŞOĞLU

15)-SÜLEYMAN ÇELEBİ

16)-KENAN ÇEVİK

17)-BİNALİ DEMİR

18)-İSMET DEMİR

19)-METİN APAYDIN

20)- EROL EKİCİ

21)-ZEYNEL EKİCİ (İSTİFA)

22)-MEHMET GENÇ

23)-GÜLER GÜLTEKİN

24)-MEHMET GÜNTAY

25)-DOĞAN HALİS

26)-KEMAL HAMZAOĞLU

27)-İSMAİL KAPLAN

28) AYNUR KARAASLAN

29)-HAKKI KARABULUT (İSTİFA)

30)-MUSTAFA KARADAYI

31)-HULUSİ KARLI

32)-HÜSEYİN KAYABAŞI

33)-SADIK KIZANLIK

34)-METİN KOÇMAN

35)-MUHARREM KURT

36)-ALİRIZA KÜÇÜKOSMANOĞLU

37)-KEMAL NEBİOĞLU

38)-SELİM OMAY

39)-GÜNAY ONAYMAN

40)-ADNAN ORUÇ

41)-ATİLLA ÖNGEN

42)-RASİM ÖZ

43)-VEDAT ÖZTÜRK

44)-HÜSEYİN PARMAKSIZOĞLU

45)-EKREM SARIOĞLU

46)-DERVİŞ SERİN

47)-OĞUZ SOYDAN

48)-GIYASETTİN SUBAŞI

49)-MEHMET ALİ SÜREKLİ

50)-HÜSEYİN TEPELİ (İSTİFA)

51)-YÜCEL TOP

52)-ÇETİN UYGUR

53)-SAADETTİN ÜLFER

54)-ALHAS YILDIRIM

55)-KAZIM YILDIRIM

56)-MİKAİL YILDIZ

57)-CEVDET YILMAZ

58)-FATMA ŞENDEN ZIRHLI

İle vakfın çalışmalarına katkıda bulunulacağı düşünülen adaylar arasından kurucu ve yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile belirlenen kişilerden oluşur.

Her mütevelli heyet toplantılarından en az 15 gün önce kurucu ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunca belirlenen üyeler ilk toplantısında mütevelli heyet üyelerine açıklanır.

MADDE 9) VAKIF GELİRLERİ: Vakfın amacına uygun olarak yapılacak taşınır taşınmaz mal, nakit, telif hakları, kıymetli evrak, kambiyo senedi ile benzeri değerlerden ve bağışlardan oluşur.

  1. Vakıf üyelerinin bağış ve yönetim kurulunca belirlenip mütevelli heyetin onayına sunulacak aidatları
  2. Her türlü bağış vasiyet ve yardımlar
  3. Genel ve karma bütçeli kurumlarca tahsis edilecek ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak gelirler.
  4. Vakıf hizmetlerinden elde edilecek gelirler.
  5. Yapılacak şenlik, şölen, festivaller, yemekli toplantılar ve benzerlerinden elde edilecek gelirler.
  6. Başkaca sağlanabilecek her türlü yasal gelirler.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 10: Vakfı başkan temsil eder. Akçalı işlemler birinci derecede başkan olmak üzere çift imzalı belgelerle yürütülür.

MADDE 11) VAKFIN ZORUNLU ORGANLARI:

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

MÜTEVELLİ HEYETİ

VAKIF YÖNETİM KURULU:

Madde 12- Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. Başkanın yokluğunda, onun görev ve yetkilerini Başkan Vekili üstlenir.

Yönetim Kurulunu Mütevelli Heyet seçer. Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek üye veya Kuruluş Temsilcisinden oluşur.Yönetim Kurulu üyeleri İKİ yıl süreyle seçilirler.Toplantı yapılabilme yeter sayısı, Yönetim Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Ancak vakıf mal varlığının yüzde yirmisini geçen alım ve satım işleri gibi esaslı konularda karar verebilmesi için nitelikli çoğunluk aranır, buna göre Yönetim Kurulu Üyelerinin üçte ikisinin çoğunluğunun olumlu oyu aranır.

Yönetim Kurulu en geç iki ayda bir başkanın istemi ile toplanır.Toplantıya çağrı ve gündemi en az üç gün önceden yönetim kurulu üyelerine bildirilir.

Yönetim Kurulu, vakıf faaliyetlerine kitlesel katılım ve demokratik işleyiş ilkelerine göre komisyon kurar, genel üye toplantıları yapar, Danışma Kurulları oluşturur.

Madde 13- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Vakfı temsil etmek, temsil etme şekil ve şartını belirlemek, vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü çalışmaları Vakıf Senedi doğrultusunda yapmak.

Mütevelli Heyet kararlarını uygulamak, vakıf mallarını en iyi şekilde yönetmek ve gelirlerini arttırmak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, önlemleri almak,

Çalışma planları yapmak ve uygulamak, taslak bütçe hazırlamak, harcamaları yapmak ve kesin hesapları, bilançoları düzenlemek, Mütevelli Heyetine sunmak.

Gerekli gördüğü takdirde ve yasa gereği gerekli başvuruları yaparak yurtiçi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak.

Vakfa sonradan katılacak üyeler ile ilgili ön değerlendirmeyi yapmak ve uygun bulduklarını Mütevelli Heyete sunmak.

Vakıf Yönetmeliğine, ilgili yasalara uygun olarak ve vakıf senedinin öngördüğü defterleri düzenli olarak tutmak, uzman personelden faydalanmak, işe almak, işten çıkarmak, para yatırmak, çekmek, taahhütte bulunmak, bulunulan taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak, bağış ve ödemelerini kabul etmek, özetle yasaların ve Vakıf Senedinin verdiği tüm yasal yetkileri kullanmak.

Vakfa, görev yetki ve sorumluluklarını belirleyeceği, müdür ve personeller almak. Vakıf Yönetim Kurulu gerekli gördüğü personeli, gerekli gördüğü şartlarda çalıştırır. Vakıf Müdürü dahil çalışan personelin en verimli şekilde çalışması için gerekli ortamı hazırlar ve ücretlerini belirler.

DENETİM KURULU

Madde 14- Denetim Kurulu Seçimi, görev ve yetkileri

Denetim Kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Mütevelli Heyet tarafından iki yıllık süre için seçilir. Asil ve yedek üyeler, adayların aldığı oy sıralamasına göre belirlenir.

Denetim Kurulu, dilediği takdirde yönetim kurulu toplantılarına katılır, özellikle akçalı işlerde olmak üzere Yönetim Kuruluna gerekli gördüğü uyarıları yapar, öneriler götürür. Yılda en az iki kere vakfın defterlerini, gelir giderini inceler, rapor halinde görüşlerini ve düşüncelerini açıklar. Mütevelli Heyet toplantısından en az yirmi gün önce olmak üzere yıllık denetim raporunu MÜTEVELLİ HEYET üyelerine sunmak üzere Yönetim Kuruluna verir.

HİZMET KOMİTELERİ

Madde 15- Gerekli görülmesi halindeVakıf Yönetim Kurulunun önerisi, Mütevelli Heyet kararı ile vakfın amaçlarını yerine getirmek üzere çeşitli hizmet komiteleri oluşturulabilir.

YÜKSEK DANIŞMA KONSEYİ VE ONUR KURULU

Madde 16- Vakfın amaçlarını yerine getirmek için görüş ve önerileri yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve yönetim kurulunca davet edilen kişilerden oluşan danışma kuruludur.

Vakfın amacına yönelik çalışmalara katılan veya yararlılık gösteren, maddi veya manevi açıdan destek sağlayan kişi ve kuruluşlar, Yönetim kurulunun onayı ile Onur Üyesi olurlar. Onur üyeleri Mütevelli Heyet toplantılarına katılabilir, söz hakları vardır, ancak oy kullanamazlar.

VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ, TOPLANTI USULÜ, ZAMANI VE KARAR NİSAPLARI

Madde 17- Vakfın Mütevelli Heyeti; vakfeden Kurucu üye, vakfa sonradan katılan üyeler, kuruluş temsilcisi üyelerinden oluşur. Vakfın Mütevelli Heyeti, vakfın en yüksek karar organı olup, bir nevi Genel Kurul niteliği taşır.

Mütevelli Heyet Toplantısı, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılır. Olağan Toplantı, Yönetim Kurulunun çağrısı ile her İKİ yılda bir Ocak ayı içinde yapılır. Olağanüstü Toplantı, Yönetim Kurulunun istemi, Denetim Kurulunun istemi veya Mütevelli Heyetinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanır.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, toplantıda hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Olağan ve Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar üzerine çağrılır. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantının yeri, günü ve saatini toplantı gününden en az yedi gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü veya özel kurye ile olmak üzere mektupla veya mail ile bildirilir. Tüm üyelere bildirim yapılamasının mümkün olmadığı hallerde genel kurul toplantı tarihinden en az 7 gün önce Türkiye genelinde yayımlanan ulusal bir gazetede ilan edilir.

Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görev vereceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere, bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Mütevelli Heyet Divanı seçilir.

Mütevelli Heyet kararları, katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Mütevelli Heyet Başkanının oyu iki oy sayılır. Bu durum seçimlerde uygulanmaz.

Vakıf Üyeliği:

Vakfeden Kurucu Üye: Vakıf senedini benimseyerek kabul ve imza eden, Vakfeden Kurucu Üyedir.

Vakfa Sonradan Katılan Üyeler: Vakıf kuruluşundan sonra, Vakıf amaçlarını benimseyerek Vakıf üyeliği için başvuranlardan üyelikleri kabul edilenler Vakfa Sonradan Katılan Üyelerdir. Yönetim Kurulunun önerisinin Mütevelli Heyetçe onaylanması halinde Vakıf Üyeliği sıfatı kazanılır.

Kuruluş Temsilcisi Üyeler: Vakıf amaçlarını tamamen veya kısmen paylaşarak çalışmalara destek olan veya kararlılık gösteren başta sendikal örgütler olmak üzere, Demokratik Kuruluşlar arasından; Yönetim Kurulunca önerilen ve Mütevelli Heyetçe kabul edilen Kuruluşlar Vakıf Üyesi, Kuruluşları temsil eden üyeler de “Kuruluş Temsilcisi Üye” olur.Kuruluş temsilcisi üyenin görev ve yetkileri, temsil ettiği Kuruluştaki görev ve yetki verilmesi süresine bağlıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18– Mütevelli Heyetinin başlıca görev ve yetkileri; Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek, Denetim Kurulu Üyelerini seçmek.

Vakıf amaçlarına uygun olarak önerilen çalışmaları değerlendirmek, izlemek, yönlendirmeler yapmak. Yönetim Kurulunca sunulan çalışma raporlarını incelemek, üyelik aidat bedelini belirlemek, değerlendirmek ve uygun görürse Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek.

Yönetim kurulunca hazırlanan gelecek dönem çalışma planı ve taslak bütçeyi değerlendirmek, değiştirmek veya kabul etmek. Vakıf senedinde bulunan maddeler üzerinde değişiklikler yapmak veya yeni maddeler ilave etmek. Vakıf üyeliğine önerilen kişiler hakkında karar vermek. Vakıf senedi değişikliği için mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin onayı aranır.

Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü çalışmayı yapmak, öneri ve uyarıda bulunmak.

Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin tamamı veya bir kısmına huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

VAKIF ÜYELİĞİNE KABUL VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 19-  Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesinde maddi ve manevi katkıda bulunan ve vakıf üyeliği için Yönetim Kuruluna başvuran ve Yönetim Kurulunca Mütevelli Heyete önerilen gerçek kişiler ile sendikal ve diğer tüzel kişiliklerin üyeliğine Mütevelli Heyet tarafından karar verilir.

Vakıf üyeliğinden çekilmek isteyen üye, üyelikten çekilme formunu doldurarak veya yazılı dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvurur. Yazılı bildirimin ulaşmasıyla üyelik düşer. Bu şekilde çekilen üye vakfettiği değer de dahil olmak üzere hiçbir hak talep edemez.

VAKIF YÖNETMELİĞİ

Madde 20– Vakfın zorunlu organlarının işleyişini düzenlemek amacıyla Vakıf Yönetmeliği düzenlenebilir. Yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve uygulanır.

MADDE 21) VAKIF YÖNETİCİSİ

Yönetim kurulu kararlarını yürütmek uygulamalarını sağlamak amacı ile görev almak üzere yönetim kurulu içinden yada dışarıdan tayin edilebilir.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 22- Tutulması zorunlu kanuni defterler yönetim kurulunun onayı ile kullanılır.Vakıf hesap dönemi her yıl 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Bütçenin onaylanmasına kadar yapılacak gider harcamaları, bir önceki bütçede öngörülen ödentileri aşamaz.

Vakfın Feshi ve Tasfiyesi:

Madde 23: Vakfın amacına ulaşmak için yetersizliğe düşmüş ve yetersizliği düzeltilemez hal almış ve Vakfın kazanması sağlanamaz olmuş ise, Yönetim Kurulunun önerisi de dikkate alınarak Mütevelli heyet, Vakfın feshine karar verebilir. Ancak bu yola gitmeden önce, Mütevelli Heyet, Vakfın imkânlarının toplanarak mal varlıklarının gerekirse daha dar bir alanda kullanılarak hiç değilse kısmen amaçlarını gerçekleştirme olanağı yaratmaya çalışılır.

Mütevelli heyet karar verdiği takdirde yönetim kurulu Tasfiye Kurulu olarak görev yapar. Mahkemece, Tasfiye Kurulunun Yönetim Kurulu dışından oluşturulması istenilmesi halinde, Yönetim Kurulu başka vakıf üyelerini veya üye olmayan uzmanları mahkemeye önerir.

Vakfın tasfiyesi sonucunda kalan mal varlığının nasıl ve nereye intikal edeceği, vakıf amaçlarına uygun başta kendine yakın kuruluş veya kuruluşlara verilmesi vakıf üyelerince belirlenir.

Vakfın feshine karar verilen Mütevelli Heyet toplantısında, tasfiye edilen mallar hakkında da devir kararı alınır. Vakfın sona ermesi ve tasfiyesi hakkındaki kanun ve yönetmelik hükümleri öncelikle uygulanır.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE

Madde 24: Vakıf senedinde belirtilmeyen, düzenlenmemiş olan konularda, Medeni Kanun, ilgili yasalar, genel kabul görmüş hukuk kuralları ve ilgili yönetmelikler hükümleri ve kuralları uygulanır.

MADDE 25) TÜZEL KİŞİLİK:

Resmi senedin mahkemece tescil kararı ile vakfımız tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Vakıf Resmi Senedinde Değişiklik:

Madde 26 Vakıf Resmi Senedinde yasal zorunluluk gereği veya gerekli görüldüğünde yapılacak değişiklik için Yönetim Kurulunun önerisi üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az 1/5’inin başvurusu üzerine görüşme açılır ve Mütevelli Heyet üye sayısının üçte ikisinin oyu ile değişiklik kabul edilir.  Madde 27- Geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve7. Maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.